Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
הרב בועז שלום - למען מרן הרב עובדיה יוסף זצל-1.mp4
ר בועז שלום - מעלת לימוד התורה חדש-2.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01פרשת בראשית - עולם חסד יבנה - תשעג-1 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 01פרשת בראשית - עולם חסד יבנה - תשעג-1.mp4
02פרשת בראשית-גם לי גם לך לא יהיה - תשעד-2 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 02פרשת בראשית-גם לי גם לך לא יהיה - תשעד-2.mp4
10פרשת נח - מעלת ההתחלה והראשית - תשעג-6 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 10פרשת נח - מעלת ההתחלה והראשית - תשעג-6.mp4
11פרשת נח - נח קלקולו וגלגולו - תשעד-10 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 11פרשת נח - נח קלקולו וגלגולו - תשעד-10.mp4
20פרשת לך לך - אתה חושב שאתה עושה משהו - תשעג-11 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 20פרשת לך לך - אתה חושב שאתה עושה משהו - תשעג-11.mp4
21פרשת לך לך - לראות אמונה בעיניים - תשעד-12 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 21פרשת לך לך - לראות אמונה בעיניים - תשעד-12.mp4
30פרשת וירא - אל תהיה חקיין - תשעד-13 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 30פרשת וירא - אל תהיה חקיין - תשעד-13.mp4
31פרשת וירא - העצמה לפעול נגד הטבע- תשעג-14 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 31פרשת וירא - העצמה לפעול נגד הטבע- תשעג-14.mp4
40פרשת חיי שרה - חיי הגשם מול חיי הרוח - תשעג-15 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 40פרשת חיי שרה - חיי הגשם מול חיי הרוח - תשעג-15.mp4
41פרשת חיי שרה - נאמן למקור - תשעד-16 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 41פרשת חיי שרה - נאמן למקור - תשעד-16.mp4
50פרשת תולדות - מי האסיר ומי השוטר - תשעג-17 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 50פרשת תולדות - מי האסיר ומי השוטר - תשעג-17.mp4
51פרשת תולדות - הלחץ המחשל - תשעד-18 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 51פרשת תולדות - הלחץ המחשל - תשעד-18.mp4
60פרשת ויצא - אדם גדול אדם קטן - תשעד-19 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 60פרשת ויצא - אדם גדול אדם קטן - תשעד-19.mp4
61פרשת ויצא - צדיק על חשבון הזולת - תשעג-20 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 61פרשת ויצא - צדיק על חשבון הזולת - תשעג-20.mp4
70פרשת וישלח - כשמושכים לרוטווילר באוזניים - תשעד-21 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 70פרשת וישלח - כשמושכים לרוטווילר באוזניים - תשעד-21.mp4
71פרשת וישלח- בחיים אל תהיה צודק תהיה חכם - תשעב-22 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 71פרשת וישלח- בחיים אל תהיה צודק תהיה חכם - תשעב-22.mp4
80פרשת וישב - כל מעשיך לשם שמים - תשעב-23 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 80פרשת וישב - כל מעשיך לשם שמים - תשעב-23.mp4
81פרשת וישב-הגזרה אמת והחריצות שקר - תשעג-24 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 81פרשת וישב-הגזרה אמת והחריצות שקר - תשעג-24.mp4
82פרשת וישב - כוחו של חלום - תשעד-25 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 82פרשת וישב - כוחו של חלום - תשעד-25.mp4
90פרשת מקץ - דבקות באמונה - תשעב-26 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 90פרשת מקץ - דבקות באמונה - תשעב-26.mp4
91פרשת מקץ - אין טבע הכל נס - תשעג-27 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 91פרשת מקץ - אין טבע הכל נס - תשעג-27.mp4
92פרשת מקץ - העוצמה להצליח - תשעד-28 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 92פרשת מקץ - העוצמה להצליח - תשעד-28.mp4
100פרשת ויגש - מי ראוי להיקרא מלך - תשעב-3 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 100פרשת ויגש - מי ראוי להיקרא מלך - תשעב-3.mp4
101פרשת ויגש - גדלות נפשו של יוסף - תשעג-4 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 101פרשת ויגש - גדלות נפשו של יוסף - תשעג-4.mp4
102פרשת ויגש - שבויי הקונספציה - תשעד-5 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 102פרשת ויגש - שבויי הקונספציה - תשעד-5.mp4
110פרשת ויחי - בעיות תקשורת - תשעב-7 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 110פרשת ויחי - בעיות תקשורת - תשעב-7.mp4
111פרשת ויחי - מה נקרא חיים - תשעג-8 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 111פרשת ויחי - מה נקרא חיים - תשעג-8.mp4
112פרשת ויחי - הברכה האמיתית - תשעד-9 הרב בועז שלום שליט"א להזמנת דיסקים ותרומות 050-8866131 דוא"ל disk@taamu.co.il; 112פרשת ויחי - הברכה האמיתית - תשעד-9.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01פרשת שמות - עצת ה' היא תקום - תשעב-1.mp4
02פרשת שמות - מי ראוי להבחר למנהיג - תשעג-2.mp4
03פרשת שמות - גלות הנפש - תשעד-3.mp4
10פרשת וארא - טעויות ונסיונות - תשעב-5.mp4
11פרשת וארא - אל תהיה כפוי טובה - תשעג-6.mp4
12פרשת וארא-המאמין באמת יוכל גם לשכנע אחרים - תשעד-7.mp4
20פרשת בא - התשובה כוללת תאריך תפוגה - תשעב-8.mp4
21פרשת בא להכנס לראש של פרעה - תשעג-9.mp4
22פרשת בא - מצוות ה' חגיגה הם לנו - תשעד.mp4
30פרשת בשלח - הכפירה תלויה ברצון הלב - תשעב-10.mp4
31פרשת בשלח - פרנסה משמים - תשעג-11.mp4
32פרשת בשלח - תשעד מניסים לא שבים בתשובה - תשעד-12.mp4
40פרשת יתרו - זוכרים את השבת - תשעב-13.mp4
41פרשת יתרו - החיים הם לא פיקניק- תשעג-14.mp4
42פרשת יתרו -סקרנות אינטלקטואלית מול אדישות פסיבית - תשעד-15.mp4
50פרשת משפטים - חינוך חווייתי לעבד העברי - תשעב-16.mp4
51פרשת משפטים - להיות מסוגל להתנתק מהכבלים - תשעג-17.mp4
52פרשת משפטים - שקר לבן, שחור, ומה שביניהם - תשעד-18.mp4
60פרשת תרומה - מעלתינו באחדותינו - תשעב-19.mp4
61פרשת תרומה - בין לקיחה לנתינה - תשעג-20.mp4
62פרשת תרומה - המשכן סוד עליון - תשעד-21.mp4
70פרשת תצווה הדרך לזכות בחכמה - תשעב-22.mp4
71פרשת תצווה - אידיאולוגיה מול תאוה -תשעג-23.mp4
72פרשת תצווה - כיצד מאירים לרבש''ע -תשעד-24.mp4
80פרשת כי תשא חטא העגל ושורשו - תשעב-25.mp4
81פרשת כי תישא -על אדני האמונה- תשעג-26.mp4
82פרשת כי תישא -גברים, נשים, וחטא העגל - תשעד-27.mp4
90פרשת ויקהל - תאמין בעצמך - תשעב-30.mp4
91פרשת ויקהל - חכמי הלב לעומת חכמי השכל- תשעד-28.mp4
100פרשת פקודי - ותשחק ליום אחרון - תשעג-29.mp4
101פרשת פקודי - ראיה אובייקטיבית מול מציאות סלקטיבית - תשעד.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01פרשת ויקרא - מידת הענוה - תשעב-1.mp4
02פרשת ויקרא - חובותיך כפי הכלים שקיבלת - תשעג-2.mp4
03פרשת ויקרא - השגגות כמדד ליראת שמים - תשעד-3.mp4
10פרשת צו -יחס התורה לכסף - תשעב-4.mp4
11פרשת צו - אשרי משכיל אל דל - תשעג-5.mp4
12פרשת צו -לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה - תשעד-6.mp4
20פרשת שמיני - וידום אהרון - תשעב-7.mp4
21פרשת שמיני -לא משתלם לכעוס - תשעג-8.mp4
22פרשת שמיני -קדושת האדם - תשעד-9.mp4
31פרשת תזריע - אדם לעומת בהמה, מי קודם - תשעג-10.mp4
32פרשת תזריע - כשפורטים דבר יקר לפרוטות - תשעד-11.mp4
40פרשת מצורע - חטא הלשון - תשעב-12.mp4
41פרשת מצורע - תוכיח שמגיע לך - תשעד-13.mp4
50פרשת אחרי מות - סכנה, מחלת השגרון - תשעד-14.mp4
60פרשת קדושים - לדון לכף זכות - תשעב-15.mp4
61פרשת קדושים - כיבוד אב ואם, השכר והעונש - תשעג-16.mp4
62פרשת קדושים - המדד המטעה- תשעד-17.mp4
70פרשת אמור- חילול ה' וחומרתו - תשעב-18.mp4
71פרשת אמור- מעלת הרציפות והעקביות - תשעג-19.mp4
72פרשת אמור- התפקיד שתפור עליך - תשעד-20.mp4
80פרשת בהר- ארעיות העולם הזה - תשעב-21.mp4
81פרשת בהר- האם התורה דמוקרטית - תשעג-22.mp4
82פרשת בהר- בטחון או השתדלות - תשעד-23.mp4
91פרשת בחוקותי - קללת הבהלה - תשעג-24.mp4
92פרשת בחוקותי - אל תתן קצת, שלא תקח הרבה - תשעד-25.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01פרשת במדבר - התוכניות מבוטלות - תשעב-1.mp4
02פרשת במדבר - כל אדם והיעוד שלו - תשעג-2.mp4
03פרשת במדבר - הדרך לקנין התורה - תשעד.mp4
10פרשת נשא- ברכה ישירה מבורא עולם - תשעב-3.mp4
11פרשת נשא- אם שמעת התכוונו אליך - תשעג-4.mp4
12פרשת נשא- פיחות זוחל - תשעד.mp4
20פרשת בהעלותך - בדרך בה אדם רוצה לילך - תשעב-5.mp4
21פרשת בהעלותך - תיאבון ללא גבולות - תשעג-6.mp4
22פרשת בהעלותך - מסע מאתגר - תשעד.mp4
30פרשת שלח לך- הטיפוס הנרגן - תשעב-7.mp4
31פרשת שלח לך- המסלול הבטוח... - תשעג-8.mp4
32פרשת שלח לך - ארץ חמדת אבות - תשעד.mp4
40פרשת קרח - הכל אינטרסים - תשעב-9.mp4
41פרשת קרח - אדמה חרוכה - תשעג-10.mp4
42פרשת קרח - תפסיק להתלוצץ - תשעד.mp4
50פרשת חוקת - חשבונות שמים - תשעב-11.mp4
51פרשת חוקת - קדושת המקום - תשעג-12.mp4
52פרשת חוקת - טעמי המצוות חוק - תשעד.mp4
60פרשת בלק - אסכולת הבלעמיסטים - תשעב-13.mp4
61פרשת בלק - אם כבר להאמין אז ברבש''ע - תשעג-14.mp4
62פרשת בלק - מסירות נפש לדוגמא - תשעד.mp4
70פרשת פינחס - משכורת מובטחת - תשעב-15.mp4
71פרשת פינחס - מעלתם של גדו''י - תשעג-16.mp4
2014-04-22T13:34:48.00637+03:00 72פרשת פינחס - קנאות - רק לשם שמים - תשעד-17.mp4
80פרשת מטות -לדעת לקבל תוכחה - תשעב-17.mp4
81פרשת מטות - השקוע בחומר מסוגל גם לרצוח - תשעג-18.mp4
82פרשת מטות - כוחה של מילה - תשעד.mp4
2014-07-17T10:23:51.00422+03:00 90פרשת מסעי - אל תהיה חנפן - תשעד.MP4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01פרשת דברים - אדם מתמסר למה שחשוב בעיניו - תשעב.mp4
02פרשת דברים - כמים הפנים לפנים - תשעג.mp4
2014-07-17T10:36:30.00413+03:00 03פרשת דברים - דברי תוכחה - תשעד.MP4
10פרשת ואתחנן - אין עוד מלבדו - תשעב.mp4
11פרשת ואתחנן - זמנך עבר - תשעג.mp4
2014-07-17T10:48:00.00236+03:00 12פרשת ואתחנן - תפילה ושוב תפילה - תשעד.MP4
20פרשת עקב - זהירות! שדה מוקשים - תשעב.mp4
21פרשת עקב - המפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד - תשעג.mp4
2014-07-17T11:15:00.00533+03:00 22פרשת עקב - ימי האהבה והשנאה - תשעד.MP4
30פרשת ראה - עשר כדי שתתעשר - תשעב.mp4
31פרשת ראה - נסיונות עם הודעה מוקדמת - תשעג.mp4
2014-07-17T11:01:49.00735+03:00 32פרשת ראה - עולם הבא, עולם הזה ומה שביניהם - תשעד.MP4
40פרשת שופטים - מחכים לך בסיבוב! - תשעב.mp4
41פרשת שופטים - נשברת – לפחות לא לרסיסים! - תשעג.mp4
2014-08-26T06:49:56.00433+03:00 42פרשת שופטים - מה רע לנסות לגלות מה צופן העתיד - תשעד.mp4
50פרשת כי תצא - תזהר שלא תסתור את עצמך! - תשעב.mp4
51פרשת כי תצא - נוק אאוט ליצר הרע - תשעג.mp4
60פרשת כי תבוא - להיות בשמחה - תשעב.mp4
61פרשת כי תבוא - להתפלל שנקבל מהאוצר הטוב! - תשעג.mp4
2014-08-26T07:14:09.00766+03:00 62פרשת כי תבוא - מוויתור לא מפסידים - תשעד.mp4
70פרשת ניצבים - ניצבים לדין - תשעב.mp4
80פרשת וילך - הידיעה והיישום - תשעב.mp4
81פרשת וילך - האם שוה לשמוע מבלי להבין - תשעג.mp4
90פרשת האזינו - נבואה שנכתבה לדור שלנו - תשעב.MP4
91פרשת האזינו - צדיק גוזר - תשעג.mp4
100וזאת הברכה - שמחת תורה - מעלת ישראל והתורה - תשעב.mp4
101וזאת הברכה - שמחת תורה - סוד ההקפות - תשעג.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01יום הדין- כמנוף לשנה החדשה.mp4
02ראש השנה - הראש לשנה כולה.mp4
03ראש השנה - יום תפילה.mp4
2014-08-19T07:56:01.00402+03:00 04שבת שובה - הזכיה בדין מכח החסד.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01יום הכיפורים ועבירות שבין אדם לחברו.mp4
02יום הכיפורים- אשריכם ישראל מי מטהר אתכם.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01חג הסוכות - ניתוק מרדיפת החומר.mp4
02סוכות - ארבעת המינים ולקחיהם.mp4
03שמחת תורה-ההקפות -קישור לימי החולין.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
חנוכה - דמוקרטיה מול שילטון מלוכני.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
פורים - תשמח במה שיש לך - תשעב.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01פסח - הודאה לה' והודאה על האמת - תשעב.mp4
02פסח - להוציא את מצרים מאתנו - תשעג.mp4
03פסח - הגאולה האמיתית - תשעד.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01חג שבועות - תורה נקנית במאמץ.mp4
02חג שבועות - גבולות ההגיון האנושי - תשעד.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01תשעה באב - מחורבן לגאולה - תשעב.mp4
02תשעה באב - לדעת מה הפסדנו - תשעג.mp4
2014-07-17T10:07:09.00594+03:00 03תשעה באב - על מה אבדה הארץ - תשעד.MP4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01ספר יהושוע פרק א פס א-ט-1.mp4
02ספר יהושוע פרק א פס י עד הסוף-2.mp4
03ספר יהושוע פרק ב פס א-ו-3.mp4
04ספר יהושוע פרק ב פס ז- עד הסוף-4.mp4
05ספר יהושוע פרק ב - יהושע, רחב, וגלגוליהם-5.mp4
06ספר יהושוע פרק ג-6.mp4
07ספר יהושוע פרק ד-7.mp4
08ספר יהושוע פרק ה פס' א-י-8.mp4
09ספר יהושוע פרק ה פס' יא עד הסוף-9.mp4
10ספר יהושוע פרק ו פס' א-ז-10.mp4
11ספר יהושוע פרק ו פס' ח - עד הסוף-11.mp4
12ספר יהושוע פרק ז פס' א-ח-12.mp4
13ספר יהושוע פרק ז פס' ח - יג-13.mp4
14ספר יהושוע פרק ז פסוק יד עד הסוף-14.mp4
15ספר יהושוע פרק ח פסוק א-יד-15.mp4
16ספר יהושוע פרק ח פסוק טו עד הסוף-16.mp4
17ספר יהושוע פרק ט פסוק א-י-1.mp4
18ספר יהושוע פרק ט פסוק יא עד הסוף-1.mp4
19ספר יהושוע פרק י א-יא-1.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01טעמים והגיון במצוות - מדוע מותר לתת שוחד-1.mp4
02טעמים והגיון במצוות - עבד עברי נשמע לך הגיוני-2.mp4
03טעמים והגיון במצוות - ילדה יהודיה נמכרת לשפחה - היעלה על הדעת-3.mp4
04טעמים והגיון במצוות - עשה לך רב במאה ה21 חלק א-4.mp4
05טעמים והגיון במצוות - עשה לך רב במאה ה21 חלק ב-5.mp4
06טעמים והגיון במצוות - התפיסה הכלכלית של התורה - קומוניזם או קפיטליזם-6.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01מצוות לשם מה - פרק א'-ההבדל בין אדם לבהמה - כח הבלימה-1.mp4
02מצוות לשם מה פרק ב'-כח השליטה העצמית של חכמי ישראל-2.mp4
03מצוות לשם מה - פרק ג' - כיצד המצוות משנות את האדם-3.mp4
04מצוות לשם מה - פרק ד' - שליטה עצמית נבחנת בבית-4.mp4
05מצוות לשם מה פרק ה'-גבורת הגוף מול גבורת הנפש חדש-5.mp4
06מצוות לשם מה פרק ו'-מצוות חברתיות שבונות אדם חדש-6.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
2014-02-06T16:03:05.00974+02:00 00משנת החלומות - הרב זמיר כהן בשבח הספר משנת החלומות-1.mp4
01משנת החלומות - פתיחה - החלומות מציאות או דמיון-2.mp4
02משנת החלומות - חלום על ידי מלאך או שד-3.mp4
03משנת החלומות - החלום הנבואי - בשורה והצלה בחלום-4.mp4
04משנת החלומות - כיצד נבטל חלומות רעים-5.mp4
05משנת החלומות - שאלת חלום - מה היא וכיצד-6.mp4
06משנת החלומות - כל החלומות הולכים אחר הפה-7.mp4
07משנת החלומות - כיצד ל א פותרים חלום-8.mp4
08משנת החלומות - כיצד פותרים חלום בזמננו-9.mp4
09משנת החלומות - המת הנגלה בחלום - מה מרמז-10.mp4
10משנת החלומות - מת הנגלה בחלום - כיצד נדע מה מצבו-11.mp4
11משנת החלומות - מת הנגלה בחלום - כיצד נסייע לו-12.mp4
12משנת החלומות - סיכום הסדרה, וביאור נפלא בחלום יוסף-13.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
01סוגיות נבחרות מתוך ספר הכוזרי-חלק א הקדמה, מלך כוזר מחפש אמונה.mp4
02סוגיות נבחרות מתוך ספר הכוזרי חלק ב הנוצרי והמוסלמי.mp4
03סוגיות נבחרות מתוך ספר הכוזרי חלק ג אמיתות המסורה.mp4
04סוגיות נבחרות מתוך ספר הכוזרי חלק ד מה בין יהדות לגזענות.mp4
05סוגיות נבחרות מתוך ספר הכוזרי חלק ה קדמות העולם.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de

Mp3tag - File Overview

Mp3tag - File Overview

22/09/2014

Title Artist Album Track Year Genre Filename
הרב בועז שלום - למען מרן הרב עובדיה יוסף זצל-1.mp4
ר בועז שלום - מעלת לימוד התורה חדש-2.mp4

build on 22/09/2014 with Mp3tag v2.62 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de